Anders roosteren

Thema: Roosteren

Deel

Doel

Doel van het project is te onderzoeken of een vorm van individuele roostering binnen de verpleegafdelingen traumatologie (VTRA ) en vaatchirurgie (VVAT), totaal ca. 70 medewerkers, een bijdrage levert aan:

  • Verhoging van de medewerkertevredenheid door een betere verhouding werk-privé en een lagere ervaren werkdruk;
  • Betere benutting van de schaarse capaciteit / optimaliseren van de inzet van verpleegkundigen en zodoende een bijdrage leveren aan efficiënter werken;
  • Het ontstaan van een meer volwaardigere arbeidsrelatie in de dialoog tussen medewerkers onderling en met de leiding;
  • Meer transparantie en grip op het planningsproces.

Door dit in de vorm van een pilot uit te voeren wordt getracht de medewerkers zo goed mogelijk in dialoog te betrekken bij de ontwikkeling van (een vorm van) individueel of Anders Roosteren.
 

Doelgroep

Verpleegkundigen, roosteraars en leidinggevenden.

Resultaten

Rapport met bevindingen vooronderzoek, en evaluatierapport pilot, waaruit blijkt dat de gehanteerde methode van zelfroosteren (intekenrooster) en de aangepaste diensttijden (die voldoet aan CAO en arbeidstijdenwet) leiden tot:

  • Een gedurende de pilot toenemende mate van tevredenheid onder verpleegkundigen over het principe van het intekenrooster (bij 1 afdeling is het percentage tevreden medewerkers zelfs gestegen van 33 naar 100% van de respondenten aan het einde van de pilot). Het komt tegemoet aan de verwachting van zelfstandigheid, betrokkenheid bij het maken van het rooster en volwaardigheid. Ook leidt het tot meer volwassen arbeidsrelaties en gedurende de pilot tot een toename van de tevredenheid over de balans werk – privé . Tenslotte leidt het tot een toename van de teamvolwassenheid  en meer transparantie over het planningsproces. Er is niet een duidelijk effect merkbaar geweest op het ziekte verzuim.
  • Een betere benutting van de schaarse capaciteit / een bijdrage kan leveren aan efficiënter werken doordat de personeelscapaciteit slimmer is ingezet (werken als er werk is). Het aantal wijzigingen in diensttijden is beperkt, maar was voldoende om verpleegkundigen te laten zien dat de ervaren werkdruk aangepakt wordt. De gewijzigde diensten bij VVAT lijken een passend antwoord te geven op de momenten van werkdruk. Wel is gebleken dat het belangrijk is om de taken tijdens de nieuwe tijdsblokken goed te omschrijven.
  • Bij VHON lijken een deel van de gewijzigde diensten een passend antwoord te geven op de momenten van werkdruk. Een aantal andere diensten in onvoldoende mate wat gedurende de pilotperiode heeft geleid tot bijsturing.
  • De huidige inrichting en mogelijkheden van het Harmony systeem in VUmc geven in de praktijk beperkingen aan de efficiëntere uitvoering van het gewenste roosterproces. Gedurende de eerste maanden van de pilot leken de ergernissen hierover de overall beleving van de pilot sterk te beïnvloeden. Echter aan het eind van deze pilots is gebleken dat deze geen onoverkomelijke rol (meer) spelen. Afdelingen willen ondanks deze beperkingen graag door met deze manier van zelf roosteren.