Pilot MUMC Totaal Vit

Thema: Gezondheidsmanagement

Deel

Doel

Het einddoel van het vitaliteitsbeleid is het verbeteren van de gezondheid, het welbevinden en de inzetbaarheid van de medewerkers door verbetering van de leefstijl. Een van de drie deelprojecten (‘MUMC Totaal Vit’) van het vitaliteitsbeleid richt zich specifiek op het stimuleren van beweging van medewerkers. Als opmaat naar een bredere uitrol van het programma Totaal Vit wordt  gestart met een pilot ten behoeve van een specifieke doelgroep.

 

Doelgroep

Het betreft een pilot die primair open staat voor (125) verpleegkundigen van 50 jaar en ouder. Van deze groep is bekend dat zij een hoog risico lopen op het vlak van arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid, gelet ook op ontwikkelingen als fysieke belasting over de jaren, de afkalving van seniorenregelingen, de wel of niet inzetbaarheid bij nachtdiensten en de ophoging van de pensioenleeftijd. Daarnaast is het ook voor overige MUMC medewerkers mogelijk om aan onderdelen van dit programma deel te nemen.

Resultaten

Het vitaliteitsprogramma is gestart (“azM beweegt!”) en bestaat uit verschillende beweegprogramma’s met een doorlooptijd van c.a. 8 weken. Doel is om aan de randen van de werkdag in groepsverband (tenminste) eenmaal per week 1 tot 1,5 uur samen te bewegen. Vooraf vindt een intake plaats, na 4 weken een tussentijdse evaluatie en na 8 weken een eindevaluatie. Daarna hebben deelnemers de mogelijkheid om aan te geven of en hoe men verder wil.  Momenteel hebben c.q. 160 medewerkers aan deze programma’s deelgenomen. Een substantieel deel daarvan bestaat uit verpleegkundigen boven de 50 jaar. Deze hebben apart voor deze programma’s een uitnodiging ontvangen; alle overige deelnemers hebben op vrijwillige basis ingetekend.

Voorafgaand aan de start van het beweegprogramma heeft een 0-meting plaatsgevonden uitgevoerd door TNO. Het gehele programma loopt momenteel nog. De eerste onofficiële  evaluaties leren dat medewerkers de programma’s positief waarderen maar het is nog te vroeg om te zeggen dat deze programma’s ertoe geleid hebben dat de deelnemers ook buiten de beweegprogramma’s om meer zijn gaan bewegen.  In de periode september - oktober 2014 zal een eindmeting worden uitgevoerd.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Roel Olivers MUMC+