Flexibel roosteren

Thema: Roosteren

Deel

Doel

  • Creëren van draagvlak (reduceren weerstanden) bij medewerkers, leidinggevenden en planners / roosteraars voor de toepassing van anders roosteren in de praktijk.
  • Bevorderen tevredenheid medewerkers (betere work-family fit, lager ervaren werklast, grotere zelfstandigheid).
  • Bevorderen efficiency organisatie (betere aansluiting personeelsinzet bij wisselende workload, beschikbare personele capaciteit efficiënt inzetten, tijdsbesparing dienstplanners/roosteraars).
  • Testen mogelijkheden flexibel roosteren i.r.t. nieuw roosterprogramma Harmony.

Doelgroep

Leidinggevenden, planners en roosteraars

Resultaten

De uitgevoerde pilots anders roosteren zijn een succes geworden. De toegepaste vorm, teamroosteren, heeft (zij het nog niet op beide pilotafdelingen in gelijke mate) winst opgeleverd voor zowel organisatie als medewerkers. De belangrijkste opbrengsten zijn in het bijzonder:
• Een betere onderlinge samenwerking/ communicatie/ teamcohesie,
• Een grotere betrokkenheid bij en begrip van medewerkers voor complexiteit van totstandkoming roosters;
• Vermindering van het aantal dienstruilingen en dientengevolge een tijdsbesparing voor de roosteraar / leidinggevende;
• Meer honoreringen van individuele wensen;
• Een betere balans tussen werk en privé;
• Een concreter inzicht in de randvoorwaarden/gebruikerswensen v.w.b. de bij teamroosteren passende software;.
• Een betere planning van werkzaamheden (met name de niet-patiëntgebonden activiteiten worden nu geconcentreerd op qua zorgvraag voorspelbare dal-momenten).
• Beter zicht op softwarevereisten en randvoorwaarden

De pilots hebben tot de volgende inzichten geleid:
1. De voor teamroosteren vereiste gedragsverandering (bij zowel medewerkers als roosteraar/leidinggevende) is geen zaak van quick win, maar vergt de nodige tijd, aandacht en geduld. Naarmate men langer en meer ervaring opdoet met teamroosteren neemt de medewerkerstevredenheid toe om uiteindelijk hoger uit te komen dan bij de start van teamroosteren
2. De gebruikerswensen t.a.v. de gebruikte software zijn beter in beeld gebracht

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Roel Olivers MUMC+