Nieuws

3 Apr 2012 Netwerk roosteren weer van start

In bijna alle UMC’s zijn pilots gestart op het gebied van loopbaanontwikkeling en individueel roosteren. Ter ondersteuning van de activiteiten worden verschillende centrale activiteiten ontwikkeld.

Activiteiten

  • Het opnieuw instellen van het netwerk ‘roosteren’ om de verschillende ervaringen uit de UMC’s met elkaar te delen en op basis van deze ervaringen de eigen pilots vorm te geven. De begeleiding van het netwerk is in handen van een externe adviseur die ook betrokken is geweest bij activiteiten roosteren in Idelaoog fase. Het netwerk komt een paar keer per jaar bijeen.
  • Opzetten en begeleiden van intervisie sessies met maximaal twee of drie huizen per sessie. Tijdens de intervisie sessies worden twee casussen behandeld die door de UMC’s zelf zijn ingebracht.
  • Leveren van vraag gestuurde ondersteuning bij de veranderkundige implementatie van roosteren. Een aantal UMC’s zijn nu zelf al in gesprek met externe adviseurs/bureaus om te komen tot een implementatieplan voor roosteren binnen het betreffende UMC. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende adviseurs/bureaus. Vanuit Dialoog zijn adviesuren beschikbaar om te komen tot een adequate implementatie van de rooster pilots.

Bijeenkomst

In de loop van november wordt een eerste bijeenkomst van het netwerk ‘roosteren’ geïnitieerd. Betrokken decentrale projectleiders en dialoogprojectleiders van de UMC’s worden hierover tijdig geïnformeerd. Informatie over nog twee activiteiten volgt binnenkort.

Vernieuwingsagenda

De pilots worden uitgevoerd in het kader van de vernieuwingsagenda, als onderdeel van het project Dialoog. De UMC’s zijn gevraagd om pilots rond loopbaanontwikkeling en individueel roosteren op te starten.

 

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht